Удостоверение за изпълнение на строежи ПЪРВА ГРУПА от трета до пета категория